Applicants for Graduate studies

The department of Biomedical Engineering welcomes applicants to its undergraduate degree (B.Sc) programs  , as well as to its research-based (M.Sc. and Ph.D.) and taught (M.E.) graduate-level study programs. Departmental graduates usually find employment in industry, research centers and academia in a wide variety of fields including microelectronics, biochemical and industries, the , , industries.

כיצד נרשמים לתואר מגיסטר?

ניתן להירשם דרך אתר ביה”ס ללימודי מוסמכים. לחליפין, ניתן לרכוש ערכת הרשמה בחנות “מכלול”.

ההרשמה לסמסטר חורף עד 30 באפריל, וההרשמה לסמסטר אביב עד 30 בנובמבר. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ביה”ס ללימודי מוסמכים. כמו כן לפנות למזכירות לימודי מוסמכים של הפקולטה.

כיצד נרשמים לדוקטורט?

ניתן להירשם דרך אתר ביה”ס ללימודי מוסמכים. לחליפין, ניתן לרכוש ערכת הרשמה בחנות “מכלול”.

ההרשמה לסמסטר חורף עד 31 במאי ולסמסטר אביב עד 31 בדצמבר. ניתן להירשם בהרשמה מאוחרת (פרטים

במזכירות מוסמכים של הפקולטה).לצורך הרשמה לדוקטורט יש למצוא מראש מנחה מהפקולטה להנדסה ביורפואית.

לאחר ההרשמה יש לפנות למזכירות מוסמכים של הפקולטה ולהגיש את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים (כולל רשימת פרסומים).
  2. טופס המלצה ומכתב המלצה מהמנחה העתידי.
  3. תדפיסי ציונים של תואר ראשון ושני.
  4. תקציר של הצעת המחקר, במידה וקיים.
  5. למועמדים בעלי תואר שני לא מהטכניון או אם חלפו מעל לשלוש שנים מאז סיימת לימודיך בטכניון.

  טפסי המלצה ומכתבי המלצה, על התאמת המועמד ללימודי תואר דוקטור.

 שכר לימוד – ניתן לקבל מידע על שכר הלימוד באתר מחלקת חשבונות סטודנטים.

 מעונות   ניתן לקבל מידע על הזכאות למעונות בטכניון באתר ביה”ס למוסמכים

טפסים שונים של ביה”ס למוסמכים

תאריכי רישום לתואר שני ולדוקטורט

תואר שני – ההרשמה לסמסטר חורף עד 30 באפריל, וההרשמה לסמסטר אביב עד 30 בנובמבר. לניתן הירשם בהרשמה מאוחרת.

לדוקטורט – ההרשמה לסמסטר חורף עד 31 במאי ולסמסטר אביב עד 31 בדצמבר. ניתן להירשם בהרשמה מאוחרת.

תאריכים להגשת בקשה למילגה-

סמסטר א’ – עד 30 לאפריל.

סמסטר ב’ – עד 30 לנובמבר.

לאינפורמציה נוספת ניתן לפנות למזכירות הפקולטה , וכן לאתר ביה”ס למוסמכים.

למרכז רישום וקבלת מועמדים