Application Requirements – M.Sc Master’s degree. (Thesis track)

בעת הקבלה הועדה תתחשב בממוצע הציונים המצטבר של התואר הראשון, בנתונים נוספים לגבי היכולות האקדמית המדעית והמקצועית ובנוסף יתקיים ראיון אישי.

“א. בוגר פקולטה הנדסית, בעל ציון ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו יתקבל במעמד של סטודנט “מן המניין

ב. בוגר פקולטה מדעית בתואר תלת-שנתי, בעל ציון ממוצע מעל 84 שהוחלט לקבלו יחויב בדרישות השלמה כמפורט בטבלה בהמשך ויתקבל במעמד של סטודנט “משלים”. הוא יעבור למעמד “מן המניין” לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה

ג. בוגר מדעי החיים ואחרים, בעל ציון ממוצע מעל 87 שהוחלט לקבלו יחויב בלימודי השלמה כמפורט בטבלה בהמשך, ויתקבל במעמד של סטודנט “משלים”. הוא יעבור למעמד “מן המניין” לאחר שישלים את מקצועות ההשלמה

ד. בוגרי פקולטה הנדסית\מדעית בעל ציון ממוצע 84-80 ובוגרי מדעי החיים\אחרים בעל ציון ממוצע 87-85 שהוחלט לקבלם, יחויבו אף הם בדרישות הנ”ל )א-ג(, אולם יתקבלו תחילה במעמד “משלים” לתקופה של עד שנה, כאשר במשך שנת הלימודים הראשונה יהיה עליהם ללמוד לפחות חמישה מקצועות ברמת הסמכה/מוסמכים בהתאם לקביעת הוועדה, להשיג בהם ממוצע 80 לפחות וציון 75 לפחות בכל מקצוע.

המדדים לקבלה הינם: הישגים בתארים קודמים, ראיון אישי, מציאת מנחה פוטנציאלי והצגת נושא מחקר, קורות חיים והמלצות. בעת ההרשמה יש לציין בטופס שמות של 3-2 ממליצים. הוועדה תפנה לממליצים בהתאם לשיקוליה. בוגרי הפקולטה פטורים מהגשת שמות ממליצים.

דרישות הלימוד: צבירה של 18 נקודות בלימודים מתקדמים והגשת עבודת מחקר. על בוגר הפקולטה ללמוד לפחות 2/1 מהנקודות ועל בוגר פקולטה אחרת ללמוד לפחות 3/2 מהנקודות הניתנים בפקולטה.

מועד הבקשה להגשת נושא המחקר ואישורו: – סטודנט מן המניין במסלול עם תיזה –בתחילת ההשתלמות. – סטודנט במעמד “משלים” – תוך שני סמסטרים מתחילת ההשתלמות. 1

(M.E. ) תנאי קבלה תנאי הקבלה למגיסטר להנדסה

(M.Sc.) זהים לתנאי הקבלה למגיסטר למדעים

 דרישות הלימוד: צבירה של 40 נקודות לימוד והגשת פרוייקט גמר. על בוגר הפקולטה ללמוד 2/1 מהנקודות ועל בוגר פקולטה אחרת ללמוד לפחות 3/2 מהנקודות מהמקצועות הניתנים בפקולטה

  1. מעבר למסלול עם תזה

ניתן לעבור למסלול עם תזה, בהמלצת המנחה ובאישור הועדה ללימודי מוסמכים, במקרה שהמועמד נמצא מתאים והוגדר נושא מחקר מתאים, או שהעבודה התפתחה לממדים המצדיקים הגדרתה כעבודת גמר או מחקר

המשך לימודים לתואר דוקטור

סטודנט המסיים תואר שני בנתיב “ללא תזה” ומעוניין להמשיך בלימודי דוקטורט, יידרש להשלים עבודת מחקר במסגרת לימודים “שלא לתואר” בביה”ס ללימודים מתקדמים.