Application Requirements non-thesis track – (M.E)

תנאי הקבלה למגיסטר להנדסה M.E.)) זהים לתנאי הקבלה למגיסטר למדעים (M.Sc.).

דרישות הלימוד לבוגר תואר בהנדסה: צבירת 40 נקודות מוסמכים והגשת פרוייקט גמר. בוגר שלא למד את קורסי ההשלמה הפקולטיים במדעי החיים יחוייב ב 11 נקודות השלמה.

דרישות הלימוד לבוגר תואר תלת שנתי במדעים/מדעי החיים:  30 נקודות השלמה של מקצועות הנדסיים (כולל 11 נקודות השלמה  פקולטיים במדעי החיים בהתאם לרקע לימודי התואר הראשון) ובנוסף צבירת 40 נקודות מוסמכים והגשת פרוייקט גמר.

דרישות הלימוד לבוגר תואר ארבע שנתי במדעים/מדעי החיים: 20 נקודות השלמה של מקצועות הנדסיים (כולל 11 נקודות השלמה  פקולטיים במדעי החיים בהתאם לרקע לימודי התואר הראשון) ובנוסף צבירת 40 נקודות מוסמכים והגשת פרוייקט גמר.

הערה :  על בוגרי הפקולטה ללמוד 1/2 מהנקודות  ועל בוגרי פקולטה אחרת ללמוד לפחות 2/3 מהנקודות  מהמקצועות הניתנים בפקולטה.

מעבר למסלול עם תזה : ניתן לעבור למסלול עם תיזה, בהמלצת המנחה ובאישור הועדה ללימודי מוסמכים. במידה והמועמד נמצא מתאים והוגדר נושא מחקר מתאים, או שהעבודה התפתחה לממדים המצדיקים הגדרתה כעבודת גמר או מחקר.

המשך לימודים לתואר דוקטור : סטודנט המסיים תואר שני בנתיב “ללא תזה” ומעוניין להמשיך בלימודי דוקטורט יידרש להשלים  עבודת מחקר במסגרת לימודים “שלא לתואר” בביה”ס ללימודי מוסמכים.