Application Requirements Ph.D.

 

1.  תנאי קבלה

ההשתלמות
לתואר “דוקטור לפילוסופיה”

(Ph.D.) בפקולטה להנדסה ביו-רפואית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה
למחקר בשטח של הנדסה ביורפואית.
 המועמד חייב בד”כ להיות
בעל תואר שני והישגיו בלימודים ובמחקר חייבים להיות טובים מאוד (
ציון 85 ומעלה בלימודי מגיסטר וציון תיזה 85
ומעלה).
כמו כן, החלטת הועדה הפקולטית
ללימודי מוסמכים תתבסס על תעודות, קורות חיים, הישגים מקצועיים, מכתבי המלצה
מקצועיים והמלצת ועדה מראיינת.

 

על המועמד לתואר דוקטור למצוא מנחה ולגבש נושא לפני הרשמתו.

הסטודנט יגיש הצעת מחקר אשר תבדק ותאושר ע”י הוועדה לתארים מתקדמים. במידת הצורך, יערך
ראיון קבלה ע”י ועדה “אד-הוק” שתורכב משלושה חברי סגל (שאינה כוללת
את המנחה) ותינתן חוות דעת על התאמת המועמד ללימודי תואר דוקטור. ההמלצה תעבור
לוועדה לתארים מתקדמים  של הפקולטה לאישור
סופי.

 

2.  דרישות הלימוד   

צבירה של 9 נקודות בתארים מתקדמים והגשת עבודת מחקר.

 


מועמדים בוגרי פקולטות הנדסיות

מועמד שאינו בוגר הנדסה ביורפואית שהוחלט לקבלו יחויב בדרישות השלמה במקצועות ממדעי החיים בהתאם לטבלה  בהמשך.


מועמדים בוגרי פקולטות מדעיות ומדעי החיים

מועמד שאינו בעל רקע הנדסי וכן
מועמד בעל תואר דוקטור ברפואה יחויב במקצועות השלמה במדעי החיים ובהנדסה
ביורפואית, חלקם ברמת הסמכה. מקצועות ההשלמה ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי של הסטודנט
והמלצת המנחה, כמפורט הטבלה בהמשך. הסטונדט יתקבל במעמד
של סטודנט “משלים” ויעבוד למעמד “מן המניין” לאחר שישלים
בהצלחה לימודים בהיקף של 15 נקודות.

·
הערה: במקרה של שינוי כיוון מהותי בהתמחות ביחס לתואר הקודם, רשאי המנחה לדרוש השלמת ידע על ידי לקיחת קורסים מעבר למכסה
הנ”ל. 

 

3.  בחינת מועמדות


סטודנט
לתואר דוקטור במעמד “מן המניין”

תוך 11 חודשים מתחילת הלימודים עליו להגיש את הצעת המועמדות.


סטודנט
לתואר דוקטור במעמד “משלים”
– לאחר סיום נקודות
התנאי יעבור הסטודנט למעמד “מן המניין” ותוך 11 חודשים מהמעבר ל”מן
המניין” יהיה עליו להגיש את הצעת המועמדות.

4. דרישות ההשלמה במסלולים השונים

 

לימודי ההשלמה  נועדו להקנות למשתלם את הרקע ההנדסי הספציפי
והרקע במדעי החיים הדרושים להתמחותו ולביצוע עבודת המחקר. 

מקצועות ההשלמה בהנדסה ביו-רפואית יהיו מתוך המקצועות
העיוניים הנלמדים במסגרת לימודי תואר ראשון בפקולטה, למעט מעבדות, פרויקטים
ומקצועות סמינרים. רשימת מקצועות ההשלמה יבחרו ע”י המנחה ויאושרו ע”י
הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים.
ההשלמה כוללת מקצועות לימוד במדעי החיים
ובהנדסה ביורפואית, לפי המכסה המתוארת בטבלה.

 

לימודים לקראת התואר

רקע אקדמי קודם

מספר נקודות השלמה

הערות

Ph.D.

MSc בהנדסה

10.5
– 11 

מקצועות מדעי החיים

MD

15

מקצועות בהנדסה ביו רפואית בלבד

MSc במדעים מדוייקים

15

עד 11 נקודות במדעי החיים

MSc במדעי החיים

15

עד 5 נקודות במדעי החיים

M.Sc.
בהנדסה ביו-רפואית

או

M.E.
בהנדסה ביו-רפואית

הנדסה

10.5 – 11

מקצועות מדעי החיים

תואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים

30

עד 11 נקודות במדעי החיים

תואר תלת-שנתי במדעי החיים

30

עד 5 נקודות במדעי החיים

תואר ארבע-שנתי במדעים

20

עד 11 נקודות במדעי החיים

תואר ארבע-שנתי במדעי החיים

20

עד 5 נקודות במדעי החיים

M.Sc.
למדעים

לפי
הצורך, עד למכסה של
MSc בהנדסה ביו-רפואית

 

             מקצועות ההשלמה במדעי החיים
(10.5-11 נקודות) הינם:

274001

מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקרו

2.0

134058

134067

ביולוגיה- 1  (3 נק’)
או 

יסודות הביוכימיה והאנזימולוגיה   (2.5 נק’)

2.5 – 3

 

336537

ביופיסיקה
ונוירופיסיולוגיה למהנדסים

3.0

276011

פיסיולוגיה של מערכות הגוף 

3.0