Congratulations to professor Amit Meller for winning the Diane Sherman Prize for Meaningful Achievements

The research  of  single molecule circulating tumor DNA profiling biosensors based on solid-state nanopores.

הננו שמחים להודיעכם על זכייתו של פרופ’ עמית מלר בפרס דיאן שרמן למדעי החיים הקשורים לרפואה, לשנת תשע”ז

הפרס הינו על הצטיינות אקדמית על מחקרו בנושא

Single molecule circulating tumor DNA profiling biosensors based on solid-state nanopores.

טקס פרסי הצטיינות אקדמית לחברי סגל ייערך ביום ב’ , 12/6/17, בשעה 9:00-10:30, בבניין טאוב, אודיטוריום 1

 

הפרס יימסר לפרופ’ עמית מלר במעמד זה, ובנוכחות חברי הקורטוריון

עמית – אנו מברכים אותך על זכייתך בפרס ומאחלים לך המשך עבודה פוריה