Graduate Programs

לימודים לתואר מגיסטר M.Sc. (במסלול עם תיזה)

לימודים לתואר מגיסטר M.E. (במסלול ללא תיזה)

מגיסטר למדעים בהנדסה ביו-רפואית M.Sc. (מסלול מחקרי עם תיזה) –  לתואר זה יתקבל בעל תואר ראשון בהנדסה, עם ציונים נאותים אשר יידרש להשלים מקצועות השלמה ממדעי החיים, בעלי תואר ראשון בהנדסה ביו רפואית יתקבל ללא מקצועות השלמה. בוגרי תואר תלת שנתי יחוייבו להשלים 30 נקודות השלמה במקצועות הנדסיים. ההשתלמות מכינה את המשתלם לעבודה מדעית מחקירת.

מגיסטר להנדסה בהנדסה ביו-רפואית M.E. (מסלול ללא תיזה) – תואר זה מבוסס על צבירת נקודות לימוד וסמינריון בלבד ואינו כולל הגשת תיזה. התוכנית מיועדת לסטודנטים חיצוניים בעלי תואר ראשון בהנדסה עם ציונים נאותים אשר יידרשו להשלים מקצועות השלמה ממדעי החיים , בעלי תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית יתקבל ללא מקצועות השלמה. בוגרי תואר תלת שנתי יחוייבו להשלים 30 נקודות השלמה במקצועות הנדסיים.

מגיסטר למדעים (M.Sc.) – התואר מיועד לבעלי תואר ראשון תלת שנתי במדעי החיים ובמדעים מדייוקים עם ציונים נאותים שאינם מעונינים בהשלמת התואר להנדסה . יידרשו להשלים מקצועות השלמה ממדעי החיים ומקצועות מוסמכים כולל תיזה.

 

לימודים לתואר דוקטור

דוקטור לפילוסופיה Ph.D  – ההשתלמות לקראת התואר “דוקטור לפילוסופיה” מיועד לבעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר שהישגיהם הקודמים בלימודים ובמחקר היו טובים מאוד ויבדקו לגופו של ענין.

מסלול ישיר לתואר דוקטור – סטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד בלימודים ובמחקר שהתחילו את לימודיהם לקראת התואר מגיסטר M.Sc. . יוכלו לעבור למסלול ישיר לתואר דוקטור, בהתאם להמלצת הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים.

מסלול מיוחד לדוקטור – מיועד לסטודנטים מצטיינים ישירות לאחר התואר הראשון . תנאי הקבל ונוהל הלימוד מפורטים בקטלוג בית הספר ללימודי מוסמכים (סעיפים 32.05 ו- 34.02 בתקנות).


 

תוכניות בלימודי תארים מתקדמים

תוכניות בלימודי תארים מתקדמים

לימודים לתואר מגיסטר M.Sc. (במסלול עם תיזה)

לימודים לתואר מגיסטר M.E. (במסלול ללא תיזה)

מגיסטר למדעים בהנדסה ביורפואית – מסלול מחקרי עם תיזה – M.Sc.

 לתואר זה יתקבל בעל תואר ראשון בהנדסה, עם ציונים נאותים אשר יידרש להשלים מקצועות השלמה ממדעי החיים, בעלי תואר ראשון בהנדסה ביו רפואית יתקבל ללא מקצועות השלמה. בוגרי תואר תלת שנתי יחוייבו להשלים 30 נקודות השלמה במקצועות הנדסיים. ההשתלמות מכינה את המשתלם לעבודה מדעית מחקירת.


מגיסטר להנדסה בהנדסה ביורפואית – מסלול ללא תיזה – M.E. 

תואר זה מבוסס על צבירת נקודות לימוד וסמינריון בלבד ואינו כולל הגשת תיזה. התוכנית מיועדת לסטודנטים חיצוניים בעלי תואר ראשון בהנדסה עם ציונים נאותים אשר יידרשו להשלים מקצועות השלמה ממדעי החיים , בעלי תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית יתקבל ללא מקצועות השלמה. בוגרי תואר תלת שנתי יחוייבו להשלים 30 נקודות השלמה במקצועות הנדסיים


מגיסטר למדעים – M.Sc.

התואר מיועד לבעלי תואר ראשון תלת שנתי במדעי החיים ובמדעים מדייוקים עם ציונים נאותים שאינם מעונינים בהשלמת התואר להנדסה . יידרשו להשלים מקצועות השלמה ממדעי החיים ומקצועות מוסמכים כולל תיזה


לימודים לתואר דוקטור

דוקטור לפילוסופיה Ph.D  – ההשתלמות לקראת התואר “דוקטור לפילוסופיה” מיועד לבעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר שהישגיהם הקודמים בלימודים ובמחקר היו טובים מאוד ויבדקו לגופו של ענין

מסלול ישיר לתואר דוקטור – סטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד בלימודים ובמחקר שהתחילו את לימודיהם לקראת התואר מגיסטר M.Sc. . יוכלו לעבור למסלול ישיר לתואר דוקטור, בהתאם להמלצת הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים

מסלול מיוחד לדוקטור – מיועד לסטודנטים מצטיינים ישירות לאחר התואר הראשון . תנאי הקבל ונוהל הלימוד מפורטים בקטלוג בית הספר ללימודי מוסמכים (סעיפים 32.05 ו- 34.02 בתקנות)