List of supplementary courses

 דרישות השלמה לקראת תואר מגיסטר במסלולים השונים M.Sc. או M.E.

רקע אקדמי קודם נק. השלמה הערות
הנדסה 10.5-11 מקצועות מדעי החיים
תואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים 30 עד 11 נקודות במדעי החיים
תואר תלת-שנתי במדעי במדעי החיים 30 עד 5 נקודות במדעי החיים
תואר ארבע-שנתי במדעים 20 עד 11 נקודות במדעי החיים
תואר ארבע-שנתי במדעי החיים 20 עד 5 נקודות במדעי החיים

M.Sc למדעים לפי הצורך, עד למכסה של MSc בהנדסה ביו-רפואית

 

 

מקצועות השלמה /קדם מדעי החיים (11 -10.5 נקודות)

נק’  שם המקצוע   מס’ מקצוע  
2.0 מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקו 274011
3.0 ביולוגיה 1      או 134058
2.5 ביוכימיה של חלבונים או 134019
2.5 תהליכים ביולוגיים 336004
3.0 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים 336537
3.0 פיסיולוגיה של מערכות הגוף 276011

 

 

  רשימת מקצועות השלמה לבוגרי תואר ראשון במדעי החיים, ביולוגיה ופיזיקה 

מס’ מקצוע  שם המקצוע נק’       
104223 מד”ח וטורי פורייה – לא לבוגרי פיסיקה 4.0
104221 פונקיות מרוכבות והתמרות אינטגרליות – לא לבוגרי פיסיקה 4.0
044105 תורת המעגלים החשמליים 4.0
084505 מכניקת מוצקים (אוירונאוטיקה)- לא לבוגרי פיסיקה 3.5
044130 אותות ומערכות 4.0
334009 מכניקת זרומים ביולוגים 4.0
334010 תכן ביומכני בסיסי 4.0
334011 יסודות תכן ביוחשמלי 4.0
334221 יסודות של חומרים רפואיים 2.5
335334 ביומכניקת התנועה 4.0
336403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות 4.0
336502 עקרונות הדמיה ברפואה 2.5
336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה 3.0
336020 תופעות ביו-חשמליות 2.5
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים 2.5
336325 אולטרסאונד ברפואה – עקרונות וישומם 2.5
336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות 3.0
334303 המח והמחשב 2.0
336023 יישומי אופטיקה ביו-רפואית 2.5
336214 ניתוח תהליכים במערכת הראיה 2.5
336326 ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית 2.5
336504 עקרונות תהודה מגנטית בהדמיה רפואית 2.0
336521* עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית 3.5
336523 מכשור רפואי, סטנדרטים ובטיחות 2.5
336540 תכן מכשור רפואי ממוחשב 2.5
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות 3.0
044202 אותות אקראיים 3.0
046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה 3.0
046200 עיבוד וניתוח תמונות 3.0
046201 מבוא לעיבוד אותות אקראיים 3.0
046332 מערכות ראיה ושמיעה 3.0
046041 רשתות עצביות ביולוגיות 3.0
094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5
336021 ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה 2.5
336506 ביומכניקה שיקומית 2.5
336517 ביו-הנדסה של התא 2.5
336518 מעבר חום במערכות ביולוגיות 3.0
336522 מבוא לבקרה המערכות ביו-רפואיות 3.0
336305 זרימה במערכות ביולוגיות 2.0
336326 ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית 2.5
336509 ביומכניקה של רקמות 2.5
336520* שתלים אורטופדיים ותחליפי רקמה 2.5
336521* עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית 3.5
336526* איברים מטבוליים מלאכותיים 2.0
336530 ניתוח הנדסי של מערכות נשימה 2.5
336535 אולטרסאונד טיפולי 2.5
336539 זרימה במערכת הנשימה 2.5
336021 ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה 2.5
336405 יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה 2.0
336517 ביו-הנדסה של התא 2.5
336529 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים 2.5
336214 ניתוח תהליכים במערכת הראיה 2.5
336326 ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית 2.5
336401 ביוחומרים 2.0
336508* ביופיסיקה של רקמות חיבור 2.0
336509 ביומכניקה של רקמות 2.5
336520* שתלים אורטופדיים ותחליפי רקמה 2.5
336521* עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית 3.5
336526* איברים מטבוליים מלאכותיים 2.0
336528 שחרור מבוקר של תרופות 2.5
336531 עקרונות של חיישנים ביוכימיים בהנדסה ביו-רפואית 2.0
336538 ביו-הנדסה של מולקולות 2.5
035021 תכן ויצור של התקנים מיקרו-מכניים 3.0
094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5

*ניתן אחת לשנתיים