Undergraduate Teaching laboratories

במסגרת לימודי הסמכה הסטודנטים לומדים 2 מקצועות של מעבדה: מעבדה בהנדסה ביורפואית I ומעבדה בהנדסה ביורפואית II. המעבדות מבוצעות בסמסטרים השישי והשביעי בהתאם והמקצועות הינם חובה.

במעבדה הראשונה הסטודנטים מבצעים ניסוים בסיסיים כמו מיקרוסקופיה, היסטולוגיה, דגימת אותות וכו’. כל ניסוי מתוכנן ל- 4 שעות עבודה במעבדה, כאשר העבודה בזוגות. במקצוע זה הסטודנטים לומדים שיטות מדידה ורוכשים מיומנויות בסיסיות בשטחים השונים של ההנדסה הביורפואית.

המעבדה השנייה ספציפית יותר והסטודנטים מבצעים ניסויים בשטחים שלמדו במסגרת מקצועות עיוניים קודמים. הסטודנטים בוחרים שישה ניסויים בתוך מאגר של ניסויים כמו: הנדסת רקמות, ספקטרופוטומטריה, תכונות מכאניות של רקמות, עיבוד סיגנלים פיזיולוגים וכו’. במעבדה זו, הניסויים הרבה יותר מורכבים מאלו של המעבדה הראשונה וכל אחד מתוכנן ל- 4 שעות עבודה ו- 16 שעות עבודה בהכנת הדו”ח. חלק מהניסויים משלבים מודלים נומריים עם תוצאות ניסוייות וניסיון למצוא קורלציה ביניהם.

אתרי המעבדות:

מעבדה בהנדסה ביורפואית 1

מעבדה בהנדסה ביורפואית 2